Privatlivspolitik

 

1. Privatlivspolitik

Formålet med denne privatlivspolitik er, at du som kontaktperson hos en virksomhedskunde eller potentiel virksomhedskunde, hos AL-LIFT ApS bliver informeret om, hvordan AL-LIFT håndterer dine personoplysninger. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. De virksomhedskunder, AL-LIFT har et aftaleforhold til eller ønsker at indlede et aftaleforhold til, kaldes herefter “Kunder”. De virksomheder, AL-LIFT kontakter uden at have en eksisterende eller nært forestående kunderelation til, kaldes “Potentielle Kunder”.

 

2. DATA ANSVARLIG

AL-LIFT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om kontaktpersoner hos Kunder og Potentielle Kunder. Herunder finder du AL-LIFTs kontaktoplysninger.

AL-LIFT ApS
Transportvej 23
7620 Lemvig
Kontakt Direktør Allan Laursen på al@AL-LIFT.com, hvis du har spørgsmål om AL-LIFTs behandling af dine personoplysninger.

 

3. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER, SOM BEHANDLES

3.1 Kunder

AL-LIFT behandler følgende personoplysninger om kontaktpersoner hos Kunder.
(a) Navn (b) Telefonnummer (c) E-mailadresse (d) Stilling
Hvis Kunden er din egen enkeltmandsvirksomhed, kan vi også indhente følgende oplysninger:
(a) Firmaets CVR nr. (b) Kreditvurdering af din enkeltmandsvirksomhed.
Behandlingen af ovenstående personoplysninger er nødvendig, for at AL-LIFT kan opfylde aftalen med kunden. Hvis disse oplysninger
ikke kan behandles, kan aftalen med Kunden ikke opfyldes. Oplysningerne indsamles fra dig selv og/eller den Kunde, du repræsenterer.
AL-LIFT opbevarer også Kundernes købshistorik, dvs oplysninger om købte produkter, antal, dato og pris.

3.2 Potentielle Kunder

AL-LIFT behandler oplysninger om kontaktpersoners navne, kontaktoplysninger og stilling hos Potentielle Kunder.
4. FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG OPBEVARINGSPERIODE

 

4.1 Kunder

4.1.1 Kundeadministration

Navn og kontaktoplysninger behandles, for at AL-LIFT kan gennemføre købet, levere varen til Kunden og i øvrigt administrere Kundens
bestillinger -og servicere Kunden efter købet, samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser, i henhold til
aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet AL-LIFT har en legitim interesse i,
at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.
Enkeltmandsvirksomheders CVR nr.- behandles i forbindelse med fakturakøb. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som
retsgrundlag, idet AL-LIFT har en legitim interesse i at kunne fastslå kundens identitet.
En kreditvurdering af enkeltmandsvirksomheder kan blive behandlet, for at AL-LIFT kan fastslå Kundens betalingsevne.
Behandlingen er baseret på en interesseafvejning, idet AL-LIFT har en legitim interesse i, at vurdere mulighederne for at få betaling.
Ovenstående oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

4.1.2 Returnering, garantikrav og produktansvar

AL-LIFT opbevarer oplysninger om Kundens købshistorik og eventuel korrespondance og dokumentation om de produkter, Kunden har
købt. I sådan dokumentation kan kontaktpersonens navn og andre oplysninger om kontaktpersonen forekomme. AL-LIFT opbevarer
denne dokumentation så længe og i det omfang, det er nødvendigt, for at AL-LIFT kan give Kunden kvalificeret service efter købet,
og for at kunne håndtere eventuelle reklamationer, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven.
Oplysningerne opbevares til disse formål på grundlag af en interesseafvejning.

4.1.3 Direkte markedsføring

AL-LIFT vil også kunne behandle din e-mailadresse med henblik på direkte markedsføring. Markedsføringen består i, at AL-LIFT via mail
sender nyhedsbreve og tilbud om tilsvarende varer/tjenester, som tidligere er købt af den enkeltmandsvirksomhed eller det selskab, som
du er ansat i. [Profileret direkte markedsføring]
Der kan via mail sendes nyhedsbreve og tilbud til enkeltmandsvirksomheder i op til 12 måneder efter Kundens seneste køb. Der kan via
mail sendes nyhedsbreve og tilbud til kontaktpersoner hos virksomhedskunder, der ikke er enkeltmandsvirksomheder, i op til 10 år efter
Kundens seneste køb.
Nyhedsbreve og markedsføringsmails sendes kun, hvis du ikke har modsat dig en sådan markedsføring, og du kan når som helst vælge
at afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringsmails. Kontakt AL-LIFT på info@al-lift.com, eller brug det link til afmelding, som findes
i alle nyhedsbreve/mails, hvis du ønsker at afmelde disse.
Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet AL-LIFT har en legitim interesse i, at markedsføre sine produkter.

4.1.4 Øvrigt

AL-LIFT kan uanset ovenstående behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge
gældende lov kræver behandling, eller for at AL-LIFT kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.
5. HVEM VIL VI KUNNE DELE DINE OPLYSNINGER MED

AL-LIFT vil kunne overføre dine personoplysninger til: Arka It Aps, CSI data Aps og Email Platform Aps.
Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på AL-LIFTs vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste
for AL-LIFT. AL-LIFT træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert
og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.
AL-LIFT kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder som fx Skat, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov.
Hvis hele eller dele af AL-LIFT sælges, kan AL-LIFT overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.
6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS

Dine personoplysninger behandles kun inden for EU/EØS.

 

7. DINE RETTIGHEDER

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for AL-LIFT. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder
komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

(a) Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om AL-LIFT behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har
du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere
der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

(b) Ret til dataportabilitet (kun enkeltmandsvirksomheder). Hvis du er kunde og enkeltmandsvirksomhed, har du ret til at få en kopi af de
personoplysninger, du har givet AL-LIFT, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange,
at AL-LIFT overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som
behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvori du er part.

(c) Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at AL-LIFT berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

(d) Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at AL-LIFT sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger,
fx at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

(e) Ret til at gøre indsigelse mod AL-LIFTs behandling af personoplysninger.
Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod AL-LIFTs behandling af dine personoplysninger.

(f) Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til, når som helst at gøre indsigelse mod, at AL-LIFT behandler dine
personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal AL-LIFT uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig.

(g) Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af AL-LIFTs
behandling af dine personoplysninger. Hvis du fx har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af
behandlingen, i perioden indtil AL-LIFT har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

(h) Klager. Hvis du vil klage over AL-LIFTs behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.
Kontakt AL-LIFT på info@al-lift.com, hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller
begrænsning.
8. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

AL-LIFT forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret via mail.

Om AL-Lift

Hvad vil du løfte?

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Branche:
Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, siger du ja til, at vi må kontakte dig pr. mail med vores nyheder og tilbud.

Tjek din indboks