Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelserne gælder, hvad enten ALL forestår monteringen af det leverede udstyr, eller denne foretages af kunden selv.

1) Tilbud og levering

Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser i danske kroner og pris-mæssigt under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som ALL ikke selv er herre over.

Priserne er eksklusive told, moms, o.lign. offentlig afgifter.

Med mindre andet er aftalt, er de opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for rimelig tidsoverskridelser. Kommer ALL til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at en forsinkelse må anses for sandsynlig, tilstræber ALL, at køberen skriftligt modtager meddelelse herom, samt så vidt muligt om tidspunkt, hvor levering kan påregne at finde sted.

Køberen har kun ret til hæve købet, såfremt ALL ikke ser sig i stand til at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid eller i henhold til en ifølge foregående afsnit forlænget leveringstid.

ALL fraskriver sig et hvert tab, direkte som indirekte, en køber måtte lide som følge af forsinket eller manglende levering.

2) Returnering

Specialkonstruerede produkter kan ikke returneres. For lagervarer beregnes et ekspeditions- gebyr på 20% ved returnering. Returnering kan kun ske ved forudgående aftale med ALL og sker for købers regning. Beskadigede varer kan ikke returneres.

3) Tekniske oplysninger m.v. samt tegninger

Alle oplysninger i brochurer, kataloger m.v. om f.eks. vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlig og er kun bindende i det omfang at en aftale mellem ALL og kunden udtrykkelig henviser til det.

Tekniske dokumenter og tegninger til brug ved fremstilling af leverancen, og som overlades køberen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgerens ejendom, og de må ikke uden dennes tilladelse anvendes af køberen eller kopiers, reproduceres, overgives til eller på en anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4) Konstruktionsændringer

ALL forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køberen at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v. som ALL måtte finde nødvendige.

Sådan en ændring giver ikke køber ret til at hæve købet, med mindre køberen kan dokumentere, at en bestemt konstruktion eller udførelse var en forudsætning for købt. Foretagne ændringer og heraf foranlediget ophævelse af købet ikke køberen til nogen form for erstatning.

5) Risikoens omfang

Med mindre andet er aftalt, anses leverancen solgt ab fabrik. Installeres det solgte materiel af ALL, overgår risikoen dog først ved levering.

6) Betaling

ALL´s betalingsbetingelser er som anført på fakturaen.
Betaler køberen ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke ALL, er ALL berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen med er rentesats på 2% pr. påbegyndt måned.

Såfremt der mellem partnerne er aftalt betaling i andet end danske kroner, kan ALL frit vælge omvekslingskursen til enten forfaldsdagen eller den faktiske betalingsdato. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning af nogen art, og er ej heller berettiget til at foretage standsning af betalinger i tilfælde af eventuelle mangler.

7) Ejendomsforbehold

ALL beholder ejendomsretten til de leverede varer, indtil det tidspunkt, hvor købesummen er endeligt betalt. Køber må ikke videresælge varerne, før varerne er betalt.

8) Afhjælpning af mangler

ALL påtager sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, at foretage omlevering eller reparation efter ALLs eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

Afhjælpningspligten omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, mere intensiv anvendelse af leverancen end aftalt, eller som kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden skriftligt samstykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ubegrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Efter at ALL har modtaget reklamationen, om en mangel, som anses for omfattet af den bestemmelse, vil ALL uden forsinkelse afhjælpe manglen. Omkostninger til fremsendelse af dele og materiel til ALLs adresse sker for regning og risiko af køber.

Såfremt køberen selv kan udføre afhjælpningen på sin plads, er ALLs afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. Fremsendelse af ny eller repareret del sker for regning og risiko af kunde.

ALL yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætning som for den oprindelige leverance. ALLs afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 1½ år fra levering til køberen.

Efter at risikoen for leverancen er gået over til køberen, har ALL intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse. ALL fraskriver sig således udtrykkeligt ansvaret for ethvert indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab e. lign., som manglen måtte have påført køber.

9) Emballering, fragt og forsikring

De i tilbud og aftaler anført priser er eksklusiv emballage. Hvis intet andet er aftalt, sker emballering og forsendelser på bedste måde for kundens regning efter ALLs skøn.

10) Produktansvar

Forvolder en leverance fra ALL skade, er ALL ansvarlig for personskade på betingelse af, at der kan dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af ALL. ALL har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

ALL har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

I det omfang, ALL måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde ALL skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser. Køber er forpligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod ALL i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en ALL leverance.

11) Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud,

udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandør eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller andre omstændigheder, som er uden for ALLs kontrol. ALL er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.

12) Afgørelse af tvistigheder

Uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med aftaler indgået under nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan ikke indbringes for en domstol, idet alle uoverensstemmelser skal afgøres endeligt og for parterne bindende ved voldgift.
For voldgiftsretten, der skal bestå af i alt 3 medlemmer, skal anvendes reglerne i Lov om Voldgift, og i øvrigt gælder følgende regler:

Den part, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele den anden part, at han ønsker voldgift, hvilke spørgsmål, der ønskes forelagt for voldgiftsretten, samt hvem, han har valgt som sin voldgiftsmand.

Den anden part skal da inden fjorten dage efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem han har udpeget som voldgiftsmand. Oversiddes fristen udpeges denne voldgiftsmand af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København.
Voldgiftsmændene vælger selv en jurist som opmand og formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke inden en uge enes om valget af opmand, udpeges denne ligeledes af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling og sit honorar.

Voldgiftsretten er i kendelsen berettiget til at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger. Voldgiftsretten har sit sæde i Holstebro.

Voldgiftsbestemmelsen er ikke til hindring for anvendelsen af forbud. Anmodning af forbud skal kunne ske uden sikkerhedsstillelse.

13) Udfyldende retsregler
Med mindre andet er aftalt mellem partnerne i henhold til ovenstående, gælder dansk ret.

Om AL-Lift

Hvad vil du løfte?

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Branche:
Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, siger du ja til, at vi må kontakte dig pr. mail med vores nyheder og tilbud.

Tjek din indboks